POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka Prywatności i plików cookies (dalej jako Polityka) reguluje kwestie stosowania plików cookies oraz gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych, użytkowników strony internetowej: https://GaldermaAesthetics.pl [dalej także Strona lub Strona internetowa]. Administratorem tych danych jest Galderma sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-715) przy ul. Puławskiej 145, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: KRS 0000050060, NIP 9512024801, REGON 01738279300000 (dalej także: Galderma).

Galderma przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych. Dlatego Galderma podejmuje wszelkie możliwe środki celem zapewnienia należytej ochrony tych danych, w szczególności wdraża procedury ochrony danych osobowych i stosuje środki techniczne w celu ich ochrony i zabezpieczenia.

Niniejsza Polityka Prywatności dostarcza szczegółowych informacji na temat stosowanych plików cookies i danych osobowych, które mogą być gromadzone, celu ich przetwarzania oraz sposobów ich wykorzystywania, a także praw Użytkownika do kontrolowania danych osobowych na jego temat, które przechowujemy.

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane wyłącznie wtedy, gdy zostały podane dobrowolnie w określonym celu wskazanym w odrębnym formularzu.

Dane kontaktowe

Kontakt ze Galderma, będącej administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników strony  https://GaldermaAesthetics.pl jest możliwy pod następującym adresem korespondencyjnym:

Galderma sp. z o.o.
ul. Puławska 145
02-715 Warszawa
Lub pod następującym adresem e-mail: info.poland@galderma.com
Lub pod numerem telefonu bądź faksu: Tel. +48 (22) 331 21 80; Faks: +48 (22) 331 05 41 

Wprowadzenie i zakres 

Niniejsza Polityka używa terminu „pliki cookie” w odniesieniu do plików cookie i podobnych technologii objętych przepisami prawa (takich jak np. lokalne udostępnione obiekty – powszechnie określane jako „pliki cookie flash”, sygnały nawigacyjne lub pliki błędu, w tym przezroczyste pliki gif). Zgromadzone informacje dotyczą danych, które mogą umożliwić identyfikację użytkowników/gości witryn internetowych poprzez powiązanie ich i przetwarzanie w połączeniu z innymi danymi przechowywanymi przez strony trzecie (takimi jak adres IP, domena i numery rejestracyjne komputerów używanych przez osoby łączące się z witryną internetową). Dane te są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych. Galderma wykorzystuje własne pliki cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności do dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Wykorzystanie zewnętrznych plików cookies następuje w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (w takim przypadku administratorem zewnętrznych plików cookies jest Google Inc z siedzibą w USA).

Niniejsza Polityka jest zgodna z postanowieniami odpowiednich krajowych i europejskich przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i prywatności, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO 2016/679) oraz dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej 2002/58/WE, z późniejszymi zmianami, oraz wszelkimi innymi powiązanymi opiniami i wytycznymi krajowymi i europejskimi wydanymi przez właściwe Organy.  Zalecamy zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej o ogólnym zaangażowaniu firmy Galderma w ochronę danych. 

Galderma może  wykorzystywać dane Użytkownika, za jego zgodą, (jeśli jest ona konieczna), w następujących celach:

  1. udostępniania Użytkownikom niniejszej Strony i dostarczania im treści dostosowanych do indywidualnego gustu;
  2. świadczenia Użytkownikom żądanych usług oraz umożliwienia reagowania na zapytania przesyłane przez poszczególnych Użytkowników za pośrednictwem Strony;
  3. dostarczania Użytkownikom komunikatów serwisowych, w tym powiadomień o zmianie poszczególnych warunków, postanowień czy treści niniejszej Polityki Prywatności.

 
Przetwarzanie danych związanych z korzystaniem ze strony dokonywane jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, [dalej także: RODO].

1. CZYM JEST PLIK COOKIE? 

Plik cookie to mały plik, zazwyczaj składający się z liter i cyfr, pobrany na urządzenie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej. Pliki cookie to pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego witryny internetowe. Pliki cookie są następnie przesyłane z powrotem do pierwotnej witryny internetowej podczas każdej kolejnej wizyty lub do innej witryny, która rozpoznaje dany plik cookie. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy komputera użytkownika. Informacje te mogą dotyczyć Użytkownika, jego preferencji lub urządzenia i są zazwyczaj używane do zapewnienia prawidłowego działania witryny internetowej. Są one wykorzystywane do zapewnienia funkcjonowania witryn internetowych lub usprawnienia ich wydajności, a także w celu przekazywania informacji właścicielom witryn. 

Pliki cookie są przydatne, ponieważ poprawiają funkcjonalność i ogólną wydajność witryny internetowej oraz zapewniają użytkownikom bardziej spersonalizowaną obsługę. Zawierają one również informacje na temat korzystania z naszej witryny przez odwiedzających i pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny internetowej oraz ze świadczonych na niej usług. 

Korzystanie z plików cookie i podobnych technologii jest od pewnego czasu powszechne, a pliki cookie są szczególnie istotne w świadczeniu wielu usług online. Stosowanie takich technologii nie jest zatem zabronione przez prawo, ale przepisy wymagają, aby użytkownicy byli odpowiednio informowani z wyprzedzeniem o korzystaniu z plików cookie zainstalowanych w witrynie internetowej i mieli możliwość bezpośredniego zaakceptowania wszystkich z nich lub, jeśli sobie tego życzą, dostosowania swoich preferencji dotyczących plików cookie.  
 
2. JAKIE RODZAJE PLIKÓW COOKIE SĄ STOSOWANE? 

  • Sesyjne i trwałe pliki cookie 

Pliki cookie mogą wygasnąć pod koniec sesji przeglądarki (od momentu otwarcia okna przeglądarki do momentu zamknięcia przeglądarki) lub mogą być przechowywane przez dłuższy czas. 

Sesyjne pliki cookie wygasają po zamknięciu sesji przeglądarki. Sesyjne pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym tworzenie powiązań pomiędzy działaniami użytkownika podczas sesji przeglądarki. Mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak zapamiętywanie zawartości koszyka w trakcie przeglądania witryny. Mogą być również stosowane do zapewnienia bezpieczeństwa, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do bankowości internetowej lub w celu ułatwienia korzystania z poczty internetowej. Ich wykorzystanie jest ściśle ograniczone do celu przesyłania danych (zawierających losowe numery utworzone przez serwer) identyfikujących konkretną sesję i niezbędnych do umożliwienia bezpiecznego i wydajnego przeglądania witryn internetowych poprzez unikanie wszelkich innych metod komputerowych, które mogłyby potencjalnie naruszyć prywatność użytkowników. 

Trwałe pliki cookie są przechowywane w sposób trwały na urządzeniu użytkownika pomiędzy sesjami przeglądarki. Trwałe pliki cookie umożliwiają zapamiętanie preferencji lub działań użytkownika w witrynie internetowej (lub w niektórych przypadkach w różnych witrynach internetowych). Trwałe pliki cookie mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania preferencji i wyborów użytkowników podczas korzystania z witryny internetowej. 
 

  • Własne i zewnętrzne pliki cookie  

Pliki cookie można sklasyfikować jako „własne” lub „zewnętrzne” w zależności od witryny internetowej lub domeny umieszczającej plik cookie.

Własne pliki cookie w podstawowym zakresie oznaczają pliki cookie ustawione przez domenę odwiedzaną przez użytkownika – witrynę internetową wyświetlaną w oknie adresu URL: tj. pliki cookie ustawione przez firmę Galderma w tej witrynie internetowej.  

Zewnętrzne pliki cookie to pliki cookie, które są ustawiane przez domenę inną niż odwiedzana przez użytkownika: tj. pliki cookie, które są ustawiane przez firmy i witryny internetowe inne niż firma Galderma, takie jak Google, Facebook, YouTube itp.  

3. JAKIE KATEGORIE PLIKÓW COOKIE SĄ WYKORZYSTYWANE W TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ? 

Korzystamy z następujących kategorii plików cookie: 
 

 

 

4. ZARZĄDZANIE PREFERENCJAMI DOTYCZĄCYMI PLIKÓW COOKIE 

Niektóre pliki cookie są bezwzględnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tej witryny internetowej i nie wymagają zgody użytkownika. Są to na przykład pliki cookie zapewniające szybkie i skuteczne wczytywanie zawartości strony poprzez dystrybucję obciążenia pracą na wielu komputerach lub innych urządzeniach zapewniających bezpieczeństwo. 

Inne pliki cookie są nadal potrzebne lub ważne, ale nie są ściśle niezbędne i dlatego wymagają zgody użytkownika. W przypadku takich plików cookie (tj. dotyczących wydajności i funkcjonalności, reklamowych/targetujących) prosimy o zgodę użytkownika (przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie” w naszym banerze plików cookie lub ustawieniach plików cookie przeglądarki użytkownika) przed umieszczeniem ich na urządzeniu użytkownika. 

Ponadto, jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody lub chce wycofać zgodę na stosowanie jakichkolwiek plików cookie niebędących niezbędnymi plikami cookie w dowolnym momencie, będzie musiał usunąć i zablokować lub wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia te są zazwyczaj dostępne w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej. W przeciwnym razie należy skorzystać z opcji „Pomoc” w przeglądarce internetowej, aby uzyskać więcej informacji, lub kliknąć jedno z poniższych łączy, aby przejść bezpośrednio do instrukcji obsługi danej przeglądarki: 

Można również odwiedzić witrynę www.aboutcookies.org (łącze jest zewnętrzne), która zawiera wyczerpujące informacje na temat tego, jak to zrobić w różnych przeglądarkach, lub następujące strony: http://www.aboutads.info/choices/#completed albo http://www.youronlinechoices.eu/

Należy pamiętać, że wyłączenie lub zablokowanie niektórych lub wszystkich kategorii plików cookie będzie oddziaływać na funkcjonalność witryny internetowej i może mieć wpływ na dostęp i doświadczenia użytkownika w korzystaniu z naszej witryny oraz oferowanych przez nas usług. 

Wszelkie preferencje dotyczące plików cookie są ograniczone wyłącznie do tej witryny internetowej, a nie do innych witryn należących do osób trzecich lub innych stron internetowych, które mogą być połączone hiperłączami do tej witryny internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie używanych przez te witryny internetowe można znaleźć w polityce prywatności lub polityce dotyczącej plików cookie tych witryn. 
 
5. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Każda osoba, której danej są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy kogo dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba której danej są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO.

Strona jest dedykowana do Użytkowników którzy ukończyli 16 rok życia.

6. AKTUALIZACJA POLITYKI 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian i poprawek do niniejszej Polityki. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi i nowymi dodatkowymi informacjami. Będziemy zamieszczać aktualizacje w Witrynach internetowych firmy Galderma i, w stosownych przypadkach, będziemy powiadamiać o wszelkich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Niniejsza Polityka została ostatnio zaktualizowana 1 kwietnia 2023 r.