REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ SPÓŁKI GALDERMA

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej. Przed przejściem do serwisu prosimy o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ korzystanie z naszej strony internetowej jest jednoznaczne z jego akceptacją.

Stosowane na stronie terminy "my", "nam", "nasz", "Galderma" oraz "Grupa Galderma" odnoszą się do spółki Galderma S.A. z siedzibą w Szwajcarii lub, w zależności od kontekstu, do któregokolwiek z jej podmiotów powiązanych, a terminy "Państwo" lub "Użytkownicy" – do osób odwiedzających naszą stronę internetową lub z niej korzystających.

Informacje na temat strony internetowej

Regulaminy i warunki korzystania z produktów do zabiegów medycyny estetycznej różnią się pomiędzy rynkami, a treści opublikowane na tej stronie internetowej nie są przeznaczone dla odbiorców z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Niniejsza strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych. Informacje opublikowane na stronie nie zastępują profesjonalnych porad medycznych ani zaleceń lekarskich i nie powinny być stosowane na potrzeby diagnozy czy leczenia problemów zdrowotnych i schorzeń bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.

Spółka Galderma nie promuje żadnych zabiegów, leków ani innych produktów, których nie posiada w swoim portfolio, a które zostały opisane, wymienione lub omówione w ramach jakichkolwiek innych serwisów lub publikacji spółki Galderma albo zewnętrznych serwisów, baz danych czy witryn internetowych, do których mogą Państwo uzyskać dostęp na niniejszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem. W takim przypadku Galderma  nie zaświadcza jednak o ich wiarygodności i dokładności. Ponadto spółka Galderma nie składa żadnych oświadczeń dotyczących skuteczności, stosowności lub przydatności takich produktów bądź zabiegów. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji opublikowanych na niniejszej stronie internetowej powinni się Państwo skonsultować z lekarzem w celu ustalenia, czy są one odpowiednie dla Państ+C21wa stanu zdrowia. Spółka Galderma nie udziela żadnych porad medycznych, ani nie świadczy żadnych usług w tym zakresie.

W związku z możliwością wystąpienia błędu ludzkiego lub postępów w medycynie, spółka Galderma (ani żaden z jej sponsorów, pracowników ani podmiotów zaangażowanych w dostarczanie usług, baz danych lub witryn internetowych, do których mogą Państwo uzyskać dostęp na niniejszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem albo w ramach innych serwisów lub publikacji spółki Galderma) nie gwarantuje, że informacje opublikowane na niniejszej stronie internetowej są pod każdym względem dokładne bądź kompletne, ani nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w takich informacjach ani za rezultaty otrzymane w związku z ich wykorzystaniem. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z innymi źródłami i potwierdzenia wszelkich informacji opublikowanych w tego typu serwisach, bazach danych czy witrynach internetowych, do których mogą Państwo uzyskać dostęp na niniejszej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem, bądź w innych serwisach lub publikacjach spółki Galderma.

Polityka prywatności

Do wszystkich danych osobowych i materiałów o charakterze osobistym przekazywanych przez Państwa w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej mają zastosowanie postanowienia zamieszczonej na niej Polityki prywatności.

Poprawność, kompletność i stosowność informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje publikowane przez nas na tej stronie internetowej były poprawne i kompletne, ale nie ponosimy odpowiedzialności za ich ewentualną niepoprawność lub niekompletność. Poleganie na materiałach zamieszczonych na tej stronie internetowej odbywa się na Państwa własne ryzyko. Użytkownicy są zobowiązani monitorować wszelkie zmiany materiałów i informacji publikowanych na niniejszej stronie internetowej.

Przekazywanie informacji

Wszystkie informacje inne niż dane osobowe lub materiały mające osobisty charakter przesyłane przez Państwa za pośrednictwem m.in. poczty elektronicznej i umieszczane na niniejszej stronie internetowej (w tym dane, pytania, komentarze, sugestie itp.) mają jawny charakter i nie będą traktowane jako dane poufne ani zastrzeżone. Wszystkie przesłane lub opublikowane przez Państwa informacje bądź materiały stają się własnością Grupy Galderma i mogą być przez nią wykorzystywane w różnych celach (np. kopiowane, ujawniane, przekazywane, rozpowszechniane drukiem, emitowane w środkach masowego przekazu lub publikowane w Internecie). Ponadto Grupa Galderma jest w pełni uprawniona do wykorzystywania wszelkich pomysłów, materiałów graficznych, propozycji, sugestii lub koncepcji zawartych w wiadomościach lub komentarzach opublikowanych przez Państwa na niniejszej stronie internetowej do dowolnych celów (w tym m.in. na potrzeby rozwoju, wytwarzania, reklamowania i promowania produktów). Z tytułu wykorzystania przez nas tego typu informacji nie przysługuje Państwu żadne wynagrodzenie. Przesyłając nam swoje materiały lub treści, gwarantują Państwo również, że są ich właścicielami, i zapewniają, że nie zawierają one żadnych oszczerczych oraz niezgodnych z przepisami prawa treści oraz że ich wykorzystanie przez Grupę Galderma nie naruszy praw osób trzecich ani żadnych obowiązujących przepisów prawa. Grupa Galderma nie jest w żaden sposób zobowiązana do wykorzystania przesłanych przez Państwa informacji.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej (w tym materiałów tekstowych i graficznych) stanowią własność Grupy Galderma bądź zostały opublikowane za zgodą ich właściciela.

Zamieszczone na stronie treści można przeglądać, drukować, zapisywać na dysku twardym i rozpowszechniać w dowolnych fragmentach, jednak wyłącznie pod warunkiem, że będą one zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności oraz zamieszczoną poniżej informację o znaku towarowym. Sprzedaż i dystrybucja kopii materiałów opublikowanych na niniejszej stronie internetowej do celów handlowych oraz ich modyfikowanie i łączenie z innymi opracowaniami, publikacjami czy witrynami internetowymi są niedozwolone.

® Znak towarowy i wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe, logo, znaki firmowe i usługowe (łącznie zwane „Znakami towarowymi”) umieszczone na tej stronie internetowej stanowią własność spółki Galderma S.A. lub jej podmiotów stowarzyszonych bądź licencjodawców. Żadnych treści opublikowanych na niniejszej stronie internetowej nie należy interpretować jako udzielenia licencji lub prawa do stosowania umieszczonego na niej Znaku towarowego. Wykorzystywanie Znaków towarowych bądź treści zamieszczonych na tej stronie internetowej do celów innych niż przewidziane w niniejszym regulaminie jest surowo zabronione. Informujemy również, że Grupa Galderma będzie stanowczo egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie przewidzianym z mocy obowiązujących przepisów prawa.

Łącza do innych stron internetowych

Łącza zamieszczane na stronach internetowych Grupy Galderma mogą przekierowywać użytkowników do zewnętrznych serwisów, a Grupa Galderma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zamieszczane w nich treści i ich dokładność, ani za działanie tego typu witryn internetowych. Grupa Galderma zamieszcza tego typu łącza w dobrej wierze i nie ponosi odpowiedzialności za żadne późniejsze zmiany w serwisach, do których użytkownicy są przekierowywani za ich pośrednictwem. Zamieszczenie łącza do zewnętrznej strony internetowej nie stanowi jej promowania przez Grupę Galderma. Zalecamy, aby użytkownicy dokładnie zapoznali się z notą prawną oraz polityką prywatności każdej z odwiedzanych stron internetowych.

Gwarancje i zrzeczenie się odpowiedzialności

Użytkownicy korzystają z niniejszej strony internetowej na swoje własne i wyłączne ryzyko.

Gwarancje

Grupa Galderma udostępnia Państwu niniejszą stronę internetową na zasadach nieobjętych żadną wyraźną, dorozumianą ani wymaganą z mocy prawa gwarancją (w tym dorozumianą gwarancją przydatności handlowej bądź przydatności do określonego celu, czy gwarancją jakości) i nie udziela żadnych innych gwarancji w zakresie: kompletności, poprawności, wiarygodności i aktualności zawartych na niej treści i nienaruszania przez nie praw osób trzecich; niezakłóconego, wolnego od wirusów i bezpiecznego działania niniejszej strony internetowej; ani poprawności i rzetelności publikowanych porad i opinii, które mogą Państwo uzyskać od spółki Galderma za pośrednictwem niniejszej strony internetowej; wszystkie oświadczenia i gwarancje w powyższym zakresie są niniejszym wyraźnie wyłączone.

Należy pamiętać, że w niektórych krajach wyłączenie gwarancji dorozumianych jest niemożliwe, co oznacza, że niektóre wyłączenia, o których mowa powyżej, mogą nie mieć zastosowania w Państwa przypadku. Prosimy o zapoznanie się z przepisami obowiązującymi w Państwa kraju.

uniemożliwienia Państwu, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, dostępu do niniejszej strony internetowej lub którejkolwiek z jej części bądź funkcjonalności.

Odpowiedzialność

Grupa Galderma i/lub żaden inny podmiot zaangażowany w jej imieniu w zaprojektowanie, stworzenie i udostępnienie niniejszej strony internetowej nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, uboczne, następcze czy pośrednie szkody i nie są zobowiązane do wypłacenia żadnego odszkodowania lub zadośćuczynienia ani do pokrycia żadnych kosztów czy zobowiązań wynikających z uzyskania przez Państwa dostępu do niniejszej strony internetowej i jej wykorzystywania, niemożności jej użycia bądź zmiany publikowanych na niej treści czy też z korzystania z innych serwisów, do których zostali Państwo przekierowani za pośrednictwem łączy zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej. Ponadto, w zakresie dozwolonym z mocy obowiązujących przepisów prawa, Grupa Galderma i/lub podmiot, o którym mowa w zdaniu powyżej, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za działania podjęte lub zaniechane w związku z jakimikolwiek wiadomościami przesyłanymi przez Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Grupa Galderma i/lub żaden inny podmiot zaangażowany w zaprojektowanie, stworzenie i udostępnienie niniejszej strony internetowej nie mają obowiązku utrzymywania materiałów i usług udostępnianych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej ani publikowania żadnych poprawek, aktualizacji czy komunikatów ich dotyczących. Materiały zamieszczane na niniejszej stronie internetowej mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ponadto Grupa Galderma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z ewentualnego zainfekowania Państwa sprzętu komputerowego (lub innych urządzeń) wirusami w efekcie korzystania z niniejszej strony internetowej bądź pobierania udostępnianych na niej materiałów. Pobieranie jakichkolwiek materiałów z niniejszej strony internetowej odbywa się na Państwa własne ryzyko.

W najszerszym prawnie dozwolonym zakresie wyraźnie zrzekają się Państwo wszelkich roszczeń wobec Grupy Galderma, jej zarządu, kadry kierowniczej, pracowników, dostawców i programistów, które mogłyby powstać w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub uzyskaniem do niej dostępu.
 

Niedozwolone działania

Nie mogą Państwo podejmować żadnych działań, które w opinii Grupy Galderma mogą być uznawane za niewłaściwe i/lub niezgodne z prawem bądź niedozwolone z mocy obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej strony internetowej; w szczególności zabrania się:

  1. podejmowania działań, które mogą stanowić naruszenie prywatności (w tym publikowania poufnych danych bez zgody osoby, której te dane dotyczą) bądź innych praw przysługujących osobom fizycznym;
  2. wykorzystywania niniejszej strony internetowej w celu zniesławienia albo pomówienia Grupy Galderma, jej pracowników lub innych osób, czy też działania w sposób, który narusza dobre imię Grupy Galderma;
  3. przesyłania plików, które zawierają wirusy i mogą uszkodzić mienie Grup Galderma lub innych osób; oraz
  4. zamieszczania na niniejszej stronie internetowej lub przesyłania na nią niedozwolonych materiałów, które zdaniem Grupy Galderma mogą być uciążliwe, szkodliwe, oszczercze, rasistowskie, nieprzyzwoite, zastraszające, pornograficzne lub w inny sposób niezgodne z prawem albo mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów lub sieci Grupy Galderma bądź osób trzecich.

Jurysdykcja i prawo

Grupa Galderma nie gwarantuje, że materiały i informacje zamieszczane na niniejszej stronie internetowej są właściwe dla wszystkich krajów i dostępne we wszystkich językach.

Wszelkie spory lub roszczenia powstałe w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej lub z nim związane będą regulowane przepisami prawa polskiego, a sądami właściwymi do ich rozpatrywania będzie sądwłaściwy dla siedziby Galderma Polska Sp. z o.o.

Aktualizacja noty prawnej

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej noty prawnej. Prosimy, aby regularnie odwiedzali Państwo niniejszą stronę internetową w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami i nowo opublikowanymi informacjami.

Prawa autorskie © 2022 Galderma S.A.